OBSLUHOVATEL MOTOROVÉ PILY V JEDNOTCE PO

Témata

Témata:

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci s pilou a ekologie
 • legislativa orientačně
 • ochrana dřevin a povolování kácení
 • fyziologie a hygiena práce
 • úrazy při práci s motorovou pilou
 • první pomoc při úrazech
 • osobní ochranné pomůcky
 • základní pravidla techniky práce s motorovou řetězovou pilou
 • pracovní postupy při použití motorové řetězové pily na stavebních konstrukcích
 • pracovní postupy při kácení stromů
 • odvětvování
 • použití pomocného nářadí
 • použití motorových rozbrušovacích pil
 • základní znalosti z fyziky a statiky
 • konstrukce střech
 • stropy , podlahy a příčky
 • přehled druhů motorových řetězových a rozbrušovacích pil vhodných pro požární ochranu
 • všeobecný popis pil – řezací část, vodící lišta, řetázka a spojka
 • příprava motorové řetězové pily k použití
 • pohonné směsi
 • záběh motorové řetězové pily
 • údržba motorových pil všeobecně

Praktický výcvik:

 • praktický výcvik ve vedení svislých a vodorovných řezů na trenažéru
 • praktický výcvik v lese – kácení, odvětvování, zavěšené stromy

Ověření odborných znalostí je prováděno formou testu , který obsahuje 40 otázek, ústní zkouškou z technologie, ochrany a bezpečnosti a  údržby a praktické části.

Legislativa

Kurz Obsluhy motorových pil v jednotce PO je řízen SIAŘem MV GŘ HZS ČR č.j. MV-164809-1/PO-IZS-2014.

 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásadypráce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů těchto motorových pil.
 • Výhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, zejména § 8
 • Výhláška č. 48/2002 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení, zejména § 67 a §203
 • NV 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Základní povinnosti právnických a fyzických osob stanovených v oblasti BOZP:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména § 101 odst.1., § 102 odst. 1 a 2 a § 106
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 7 - 9
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §8
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 11 odst.1, § 13 odst. 3 písm. a) a d), § 20 odst. 1 písm. g), h), i), k), l), a o) a odst2, § 32 odts. 8

Požadavky

Podmínky pro zařazní do kurzu:

 • úspěšné absolvování ZOP člena jednotky SDH.

Doklady:

 • osobní doklady,
 • potvrzení o splnění podmínek pro zařazení do kurzu

Výstroj a vybavení:

 • psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II,
 • zásahový oděv, zásahová obuv, zásahové rukavice a přilba.

Materiální vybavení:

 • Důležitou podmínkou účasti v kurzu je vlasní motorová řetězová pila (v případě většího počtu posluchačů z jedné jednotky, stačí jedna pila, ale dostatek PHM a mazadel), potřebné pohonné hmoty a mazací látky, pracovní oblek, každý účastník musí mít návleky proti průřezu, pracovní obuv, dřevorubecká přilba, rukavice, sekera, 2 klíny, dřevorubecká lopatka (obracečka). Pokud vlastníte pásmo, doporučujeme se také jím vybavit. 

Doplňující informace

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3790.00
4970.00
8760.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

OBSLUHOVATEL MOTOROVÉ PILY V JEDNOTCE PO

Termín

28.11.2022-04.12.2022

Obsazeno

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce

Obsazeno, pro více info volejte

+420 604 357 822