V-40 E Odborná příprava k získání způsobilosti velitele formou E-LEARNINGU

Témata

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • příprava cvičení
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

U tohoto kurzu je ověření odborné způsobilosti prováděno testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

Legislativa

Legislativa:   

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

Metodické listy Bojového řádu: 

O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah

Podpora:

www.cahd.cz

www.hasici-vzdelavani.cz

www.mvcr.cz

www.zakonyprolidi.cz 

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Výstroj a vybavení:

 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hygienické potřeby
 • pracovní stejnokroj PS II.
 • zásahový oděv-kompletní, zás.rukavice, přilba

 

Doplňující informace

Po ukončení domácí e-learningové části vytisknout certifikát a přinést k prezentaci.

Je potřeba uvést do přihlášky osobní mail přihlášeného, NE mail jednotky, případně kolegy. Na osobní mail budou zaslány přihlašovací údaje do e-learningového kurzu nejpozději 14 dnů před datem zahájení kurzu. 

Kurz V-24E bude zahájen v pátek v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3015.00
2135.00
5150.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

V-40 E Odborná příprava k získání způsobilosti velitele formou E-LEARNINGU

Termín

12.05.2023-14.05.2023

Obsazenost:

2/20

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce