MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNÉ POHRANIČÍ

Evropská unie Interreg

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele (ÚHŠ) a Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky - Odborná škola požární ochrany Martin (OŠ PO)


uspořádaly ve dnech 8. – 9.11.2019 v hotelu Tenis Vitality Vendryně mezinárodní konferenci BEZPEČNÉ POHRANIČÍ věnovanou závěrům projektu „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v příhraničním prostoru“ spolufinancovaného z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Výše uvedený projekt ÚHŠ Jánské Koupele v pozici vedoucího partnera a OŠ PO Martin jako hlavní zahraniční partner realizují od února 2018 s plánovaným ukončením projektu v lednu 2020. Cílem projektu je vytvoření a prohlubování partnerství místních iniciativ zabezpečujících odbornou přípravu členů sborů dobrovolných hasičů v ČR a SR. Aktivity projektu podporují vzájemné setkávání, školení, společné výcviky a další kooperační aktivity. Výstupy mají celospolečensky přínosný dopad v oblasti ochrany zdraví a majetku obyvatel příhraničí. Výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur, tedy cca 7 milionů korun. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé přeshraničního regionu, konkrétně pak členové jednotek SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ z Moravskoslezského a Žilinského kraje. A právě zástupci těchto jednotek byli hlavními účastníky závěrečné konference. Hostem konference byl senátor Zdeněk Nytra, představitelé SH ČMS a DPO SR a také představitelé Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Žilinského kraje. V rámci prvního dne konference byl prezentován projekt a jeho hlavní aktivity a to: kurzy „Bezpečná jízda při mimořádných situacích“, jejichž cílem bylo na základě teoretické a praktické přípravy zkvalitňovat a zdokonalovat úroveň řidičů- hasičů, zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací návyky, chování a jednání v silničním provozu a zvyšovat dovednost v krizových dopravních situacích. Kurzy zabezpečilo akreditované Centrum bezpečné jízdy společnosti Libor Václavík – Libros v Ostravě Přívoze a to v období listopad 2018 – březen 2019. Celkem v 8 kurzech bylo proškoleno 152 řidičů (76 ČR + 76 SR). Tyto kurzy se setkaly s mimořádně příznivým ohlasem.


Další prezentovanou aktivitou projektu byly kurzy „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou“. Cílem kurzu bylo aby hasič - lezec byl schopen zasahovat ve výškách a nad volnou hloubkou a také, aby se hasiči dovedli orientovat v horských a zalesněných oblastech a uměli využívat moderních technologií. Součástí kurzu byla i správná péče o vybavení a jeho znalost. Lektorsky byl kurz velmi kvalitně zabezpečen příslušníky HZS z Moravskoslezského kraje. V souvislosti s tímto kurzem byla vytvořena i související výuková příručky v rozsahu cca 170 stran. Kurzy byly realizovány ve škole v Jánských Koupelích, na stanici HZS v Ostravě – Martinově a na cvičných skalách v okolí Kružberské přehrady. Celkem se v sedmi kurzech vystřídalo 98 hasičů (49 z ČR a 49 ze SR).


Třetí prezentovanou aktivitou byly kurzy „Povodňový výcvik pre členov DHZO a JSDHO“, které zabezpečila OŠ PO v Martině. Výcvik zásahu při povodních probíhal jak na klidné vodní hladině, tak na tekoucí vodě na jezeře Ontario u obce Sučany a řece Váh. Kurzy absolvovalo 96 hasičů (48 účastníků z ČR a 48 účastníků z SR). I pro tento kurz byla zpracována studijní příručka.


Společným rysem všech kurzů byl velmi pozitivní přístup účastníků kurzů – členů jednotek dobrovolných hasičů, jejich zájem a příkladná kázeň. Vysoce byly hodnoceny také jejich znalosti a dovednosti. Z pozice účastníků všechny kurzy byly hodnoceny velmi pozitivně.


Schválený rozpočet projektu také umožnil partnerům nákup učebních pomůcek a materiálů, využívaných při realizaci kurzů. Nakoupeno bylo vybavení pro lezecké kurzy a povodňový výcvik, které bude oběma školami využíváno při výcviku JSDHO i v dalším období. Taktéž bylo pořízeno vybavení učeben v obou školách. Nakoupil se nový nábytek a interaktivní tabule, čehož opět bude využíváno i v následujícím období.


Druhý den jednání konference byl ve znamení vzájemného poznávání obou zainteresovaných partnerů, tedy SH ČMS a DPO SR, což se stalo prostřednictvím prezentací obou spolků. Obsahem další části pak byly přednášky na téma „Právní rámec v oblasti požární ochrany a operačního řízení jednotek požární ochrany - přeshraniční spolupráce v ČR a v SR“. Tyto velmi přínosné přednášky byly zabezpečeny plk. Ing. Jiří Němčíkem z ředitelství HZS MSK a plk. Ing. Jaroslavem Kapusniakem, Ph.D., ředitelem krajského ředitelství HaZZ v Žilině. Zaměření těchto přednášek má pro přeshraniční spolupráci zásadní a mimořádný význam.


Celá konference proběhla v příjemné, přátelské atmosféře, umocněné krásným prostředím a kvalitními službami hotelu Vitality. Průběh konání konference bylo ve znamení živé diskuse, zejména pak při společenském večeru první den jednání. Účastníci se mnohé dozvěděli o způsobu práce svých přeshraničních kolegů a tím se mohli i inspirovat k obohacení své činnosti. Přidanou hodnotou pak bylo navázání nových kontaktů. Organizátoři konference i její účastníci hodnotí tuto akci jako velmi zdařilou.


Konferencí však projekt zcela neskončil, i když většina monitorovacích ukazatelů je splněna a tím je dána i možnost předběžného celkového zhodnocení projektu. Projekt má významný společenský dopad. Projektem je navázáno a prohloubeno partnerství škol, které zabezpečují zvyšování odborné způsobilosti dobrovolných jednotek požární ochrany obcí. Tyto jednotky přispívají k bezpečnosti a ochraně obyvatelstva na obou stranách hranice, což přispívá ke zvýšení a zkvalitnění životních podmínek občanů obou států. Ve třech typech kurzů bylo proškoleno celkem 346 dobrovolných hasičů, čímž došlo k významnému zvýšení kvalifikačních předpokladů a navíc se tak stalo v oblastech , které standardně nejsou školeny (bezpečná jízda, práce ve výškách, práce na vodě). Mimo bezpečnostní aspekt, JSDH zabezpečují i významnou roli v kulturně-sociálním životě v obcích a tímto má projekt i synergický efekt, kdy se při společných setkáních vytvoří prostor pro seznámení jednotlivých JSDH, jako reprezentantů dalších místních iniciativ. Tyto vztahy pak mohou dále prohlubovat a navazovat další partnerství i mimo projekt. Díky výstupům projektu, zakoupenému vybavení a hlavně aktivitám projektu byla zajištěna spolupráce místních iniciativ, kvalitní systém výcviků a zvýšení kvalifikace cílové skupiny. Tím se nezvýšila pouze ochrana obyvatelstva, tak jak jsme popsali výše, ale i ochrana hasičů samotných, jejichž dobrovolná činnost je mnohdy životu nebezpečná. Vybavení, které bylo v rámci projektu zakoupeno, bude k výcviku sloužit i dlouho po ukončení projektu. Realizace projektu má ale i své méně pozitivní stránky. Kromě značné administrativní zátěže ve spojení s vykazováním projektu je to zejména způsob financování, který pro dobrovolné spolky je velmi problematický tím,, že je nutné vlastní předfinancování. Ústřední hasičské škole Jánské Koupele schválil Výkonný výbor SH ČMS bezúročnou půjčku ve výši jednoho milionu korun. Obdobně to bylo i slovenského partnera .


Bez těchto půjček by realizace projektu nebyla možná. Tato podpora nadřízených orgánů si zaslouží mimořádného ocenění.


Klady však jednoznačně převažují nad zápory.


Byly naplněny a kvalitně zabezpečeny všechny plánované aktivity a indikátory projektu. Jednoznačně byly posíleny znalosti a dovednosti cílové skupiny v zájmu zkvalitnění jejich záchranářské činnosti, ale také z hlediska vlastní bezpečnosti.


Za vše nejlépe hovoří spokojenost a velmi kladné hodnocení účastníků kurzů. Realizační tým vyzvedává zájem a kázeň dobrovolných hasičů, kteří se zúčastnili kurzů.


Děkuje i všem spolupracovníkům. Zejména pak oceňuje spolupráci a podporu svých profesionálních kolegů z Hasičského záchranného sboru MSK, bez kterých realizace projektu by nebyla možná.


Ing. Jan Karger
ředitel ÚHŠ Jánské Koupele a vedoucí manažer projektu

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.