UNIVERZITA DOBROVOLNÉHO HASIČE

Úvodem

Jedním ze základních předpokladů pro úspěšné a kvalitní naplňování poslání dobrovolných hasičů je vzdělanost funkcionářů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jednou ze vzdělávacích akcí zabezpečovaných SH ČMS je „Univerzita dobrovolného hasiče“ (UDH). Tato navazuje na dříve organizované vzdělávací aktivity jako byla „Dálková škola PO“ , „Univerzita 3. věku“, V pořadí se již jedná o třetí běh tohoto studia.

Základní informace

Universita dobrovolného hasiče (UDH) - je studium organizované SH ČMS. Gesci za toto studium má Ústřední odborná rada pro vzdělávání, která při zabezpečení studia spolupracuje s ostatními Ústředními odbornými radami SH ČMS a také s VŠB - TU Ostrava a Ostravskou universitou.


Cílová skupina – doporučeno pro aktivní funkcionáře SH ČMS na úrovni OSH , KSH a VV SH ČMS, bez věkových limitů. Doporučené vzdělání studenta středoškolské a vyšší.


Profil absolventa - funkcionář SH ČMS vybaven odbornými znalostmi z oblasti PO (represe, prevence, ochrany obyvatelstva), základními znalostmi legislativy týkající se PO, znalostmi vnitroorganizačních předpisů SH ČMS, základních znalostí ekonomiky SH ČMS, zásadami práce s mládeží v SH ČMS, znalostmi o historii dobrovolných hasičů. Dále vybaven funkcionářskými dovednostmi ( fundraising, komunikace, psychologie, práce s veřejností, rétorika, vzdělávání dospělých, etiketa, práce s PC). Také osoba schopna poskytnout první pomoc. Tedy funkcionář schopný organizovat, řídit, zabezpečovat úkoly, jednat s partnery, propagovat činnost dobrovolných hasičů.


Výstup - osvědčení o absolvování potvrzené SH ČMS a VŠB - TUOstrava a odznak absolventa od SH ČMS. Tento výstup bude pro absolventy všech tří ročníků. Každý ročník bude ukončen ověřením znalostí (buď testem nebo ročníkovou písemnou prací). Je i možnost získat odznaky odbornosti SH ČMS „Preventista“, „Hasič“ a „.Instruktor preventivně výchovné činnosti“.


Hodnocení studentů - studenti budou hodnoceni kreditním systémem, přičemž bude zohledněna účast na výuce, aktivita studentů a kvalita ročníkové práce (výsledky testu). Pro úspěšné absolvování je nutné získat 70% z maximálního možného počtu bodů v každém ročníku.


Místo konání - ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele, CHH v Přibyslavi, maximální počet osob 30 v každém místě. Volba školy, kterou chce student navštěvovat, je záležitostí studenta.


Doba trvání - 3 roky. Každý rok 4 víkendové soustředění. Závěrečné soustředění – slavnostní závěr na půdě VŠB TU Ostrava.


Finanční zabezpečení - ve většině je studium hrazeno SH ČMS. Studenti se na financování studia podílí „účastnickým poplatkem“, který je ve výši 2200,- Kč na každý rok. Doporučuje se, aby účastnický poplatek (nebo jeho část) byl uhrazen vysílající organizační jednotkou SH ČMS ( tedy SDH, OSH, KSH atd.).Doprava je na vlastní náklady studentů.


Přihlášení - Přihlášky jsou ke stažení na internetových stránkáchpořádajících subjektů. Přihlášky zasílejte na adresu ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele a CHH Přibyslav do 30.10.2017 (v případě potřeby podrobnější informace získáte ve školách SH ČMS a CHH).


asdfa

Výběr studentů - výběr studentů je v kompetenci subjektů ve kterých bude studium zabezpečováno. Rozhodujícím kritériem pro příjem ke studiu je doporučení orgánů SH ČMS (OSH,KSH atd.), případně datum odeslání přihlášky. O přijetí budou studenti vyrozuměni do konce listopadu 2017.


Materiál byl zpracován Ústřední odbornou radou pro vzdělávání. Shromáždění starostů OSH v dubnu 2017 uložilo OSH a KSH, aby pro studium UDH zajistily studenty.

STUDIJNÍ PLÁN UDH

Soustředění vždy začíná v pátek výukou od 18.00 hod, končí v neděli v 12.00hod.

I. ročník

1. soustředění

pátek – zahájení, organizační pokyny – 2 hod


sobota – vnitroorganizační činnost SH ČMS, základní dokumenty SH ČMS – 8 hod (lektorsky zabezpečuje ÚORVO)


neděle – historie dobrovolných hasičů – 5 hod (lektorsky zabezpečuje CHH Přibyslav)

2. soustředění

práce s PC – 15 hodin (lektorsky zabezpečuje VŠB – TU Ostrava)


Zaměření bude vycházet z aktuální úrovně znalostí studentů

3. soustředění

prevence –15 hodin (lektorsky zabezpečuje ÚORP)


student získá po absolvování zkoušky odznak odbornosti "preventista SH ČMS III. stupně".

4. soustředění

pátek večer zkoušky k získání odznaku odbornosti Preventista


sobota, neděle - komunikace, psychologie funkcionáře- 13 hod (lektorsky zabezpečuje Ostravská univerzita)

II. ročník

1. soustředění

represe I.- 15 hodin ( lektorsky zabezpečuje VŠB – TU Ostrava)

2. soustředění

ochrana obyvatelstva - 15 hodin (lektorsky zabezpečuje ÚOROO)

3. soustředění

represe II - 15 hodin (lektorsky zabezpečuje VŠB-TU Ostrava)


Po těchto soustředěních možnost získání odznaku odbornosti Hasič III., II. anebo I. stupně. dle toho na který má uchazeč nárok a také odznaku odbornosti „Instruktor preventivně výchovné činnosti“ Řídí se metodickými pokyny.

4. soustředění

pátek – zkoušky k získání odznaku odbornosti "Hasič“


sobota, neděle - rétorika, etiketa - 13 hodin (lektorsky zabezpečuje Ostravská univerzita)

III. ročník

1. soustředění

pátek - public relations (práce s veřejností, práce s médii) – 3 hod (lektorsky zabezpečuje tiskový mluvčí SH ČMS)


sobota - fundraising (získávání finančních prostředků) – 8 hod (lektorsky zabezpečuje ÚORVZ)


neděle - práce s mládeží v SH ČMS – 5 hod (lektorsky zabezpečuje ÚORM)

2. soustředění

Základy vzdělávání dospělých (lektorsky zabezpečuje VŠB – TU Ostrava)

3. soustředění

první pomoc ( základy zdravotnických znalostí) – 16 hod (lektorsky zabezpečují místní odborníci), náplň kurzu je totožná s kurzem pro členy JSDHO „Základy zdravotnických znalostí“


ekonomika v SH ČMS – 5 hod (lektorsky zabezpečuje ekon. oddělení SH ČMS)

4. soustředění

Organizátoři nevylučují možnost změny pořadí realizace plánovaných témat a případnédílčí obsahové změny v závislosti na aktuálních úkolech.


Termíny jednotlivých soustředění pro rok 2018 budou vyhlášeny v měsíci listopadu 2017.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.